Home » FAQ

FAQ

Algemeen

Waar kan ik een beknopte versie van het AiNed investeringsprogramma inzien?
Een samenvatting van het AiNed programma vindt u op onze website (zie downloads).
De toepassing van AI vereist grote zorgvuldigheid, hoe wordt AI op een verantwoorde manier toegepast?
Aan de programmaonderdelen en dus de projecten van het AiNed programma worden expliciet eisen gesteld met betrekking tot ‘mensgerichte AI’: de uitlegbaarheid, het vermijden van bias, het expliciet betrekken van burgers etc. Daarnaast zijn er programmaonderdelen (ELSA Labs) die zich specifiek richten op het borgen van deze eisen.
Waarom is het belangrijk zoveel geld te investeren in AI?
AI is een zich snel ontwikkelende sleuteltechnologie die een enorme invloed heeft op onze economie en op alle onderdelen van onze maatschappijen. Het is dus van belang om tijdig én voldoende te investeren. Met het AiNed programma scharen wij ons in de kopgroep van Europa.

Strategie

Wat houdt het AiNed investeringsprogramma in?
Het AiNed programma betreft een meerjarig innovatieprogramma om Nederland in de voorhoede van AI-landen te houden en de belangen en kansen voor economie en maatschappij te dienen en te benutten. Het AiNed programma wordt gekenmerkt door een integrale aanpak over de gehele waardeketen, de betrokkenheid van alle (quadrupel helix) stakeholders en een lerende aanpak.
Welke knelpunten moeten worden opgelost om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen op het gebied van AI?
Het betreft 5 knelpunten die in samenhang moeten worden opgepakt: 1. Versnelling en schaalvergroting van AI: innovatie bij bedrijven en overheid. 2. Versterken van de kennisbasis: behoud en aantrekken van specialisten. 3. Het voorbereiden van de arbeidsmarkt op werken met AI (training). 4. Het beheersbaar maken van de onzekere maatschappelijke aspecten van AI: mensgerichte AI. 5. Het faciliteren van data delen, ten behoeve van AI.
Hoe is het AiNed investeringsprogramma tot stand gekomen, welke partijen zijn erbij betrokken geweest?
Het AiNed programma is tot stand gekomen dankzij bijdragen vanuit een veelheid aan stakeholders, partners en deelnemers afkomstig uit het ecosysteem van de Nederlandse AI Coalitie.
Hoe wordt de subsidie vanuit het Nationaal Groeifonds besteed?
In alle gevallen wordt het budget vanuit het Nationaal Groeifonds ingezet als een subsidie ter matching van investeringen die private en (semi-)publieke organisaties doen in onderzoek, innovatie, opleiding, en het opbouwen van het AI ecosysteem. De subsidieverlening volgt de Europese en nationale regelingen. Globaal gesproken is ongeveer de helft een directe subsidiebijdrage aan private partijen voor innovatiepotentieel, toepassing en opleiding. En ongeveer de helft van de subsidiebijdrage aan kennisinstellingen levert een indirecte bijdrage aan het innovatiepotentieel van private partijen via learning communities, ketenprojecten, innovatielabs en ELSA Labs.
Op welke manier kan ik bijdragen aan het richting geven van huidige en toekomstige calls?
De formele besluitvorming hierover ligt bij de Stichting AiNed en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Experts uit de Nederlandse AI Coalitie zullen advies gevraagd worden over de inhoudelijke richting en selectiecriteria. Bijdragen kan daarom via de Nederlandse AI Coalitie.

Implementatie

Wat is het governancemodel voor de besteding van het gehonoreerde budget en de inhoudelijke ontwikkeling van het AiNed programma?
De toekenning van gelden voor projecten loopt via de individuele subsidie-instrumenten, maar de overall regie van het programma ligt bij de Stichting AiNed. De Stichting installeert de AiNed Programma Adviesraad met personen die expert zijn op één of meer van de AiNed deelprogramma’s en die erkende leiders in het betreffende veld zijn. De AiNed Programma Adviesraad fungeert in de dagelijkse praktijk als klankbord, adviseur en intermediair voor het AiNed bestuur.
Welke partijen worden betrokken bij de uitwerking van de plannen die in het AiNed investeringsprogramma zijn opgenomen?
De Stichting AiNed leidt de uitwerking van de plannen. Zij doet dat in nauwe samenspraak met uitvoeringsorganisaties als RVO en NWO, en met het ministerie van EZK als budgethouder. De Stichting laat zich adviseren door de Programma Adviesraad en door experts uit de Nederlandse AI Coalitie over de inhoudelijke richting en projectselectiecriteria voor de te vestigen regelingen en calls voor alle AiNed programmaonderdelen.
Op welke deelprogramma’s worden er calls uitgezet?
Dit vindt plaats via de deelprogramma’s Kennis- en innovatiebasis, Mensen en Vaardigheden. Toepassen van AI-systemen en samenwerken in het ecosysteem. In de publicatie van het AiNed programma (zie downloads) vindt u meer informatie over deze deelprogramma’s.
Op welke manier kan ik bijdragen aan het richting geven van huidige en toekomstige calls?
De formele besluitvorming hierover ligt bij Stichting AiNed en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Experts uit de Nederlandse AI Coalitie zullen advies gevraagd worden over de inhoudelijke richting en selectiecriteria. Bijdragen is daarom mogelijk via de Nederlandse AI Coalitie.
Welke partijen kunnen projectvoorstellen ontwikkelen die uitvoering geven aan de plannen die in het AiNed investeringsprogramma zijn opgenomen?
Het maken en indienen van projectvoorstellen is geheel aan de partijen die op verschillende programmaonderdelen willen intekenen en die elkaar bijvoorbeeld al vinden in de werkgroepen van de Nederlandse AI Coalitie en in de regionale AI-hubs.
Hoe worden projecten en calls vanuit het AiNed programma uitgezet?
De middelen worden uitgezet via bestaande regelingen van de uitvoeringsorganisaties RVO en NWO. Veelal via open calls tegen criteria van het AiNed programma. Waar nodig kan het ministerie van Economische zaken en Klimaat maatwerkbeschikkingen, aanpassingen van bestaande regelingen, en nieuwe regelingen doorvoeren op verzoek van en in samenspraak met de Stichting AiNed.
Hoe worden projectvoorstellen voor calls beoordeeld?
De ingediende projectvoorstellen worden beoordeeld door beoordelingscommissies van bestaande uitvoeringsorganisaties op basis van de vastgestelde selectiecriteria per call. Per call wordt aangegeven hoe projectvoorstellen worden beoordeeld.
Kan iedere partij een projectvoorstel indienen voor een call?
Een projectvoorstel is door iedere partij in te dienen als de inhoud van het voorstel voldoet aan de vastgestelde criteria per call.
Richt het AiNed programma zich ook op internationale samenwerking?
Ja. Het AiNed programma dient om Nederland in de voorhoede van AI-landen te krijgen in internationale context, maar niet los van andere landen. Er zijn veel onderwerpen waar alleen door internationale samenwerking iets bereikt kan worden, zoals in regelgeving, kwaliteitsnormen en data delen. Het AiNed programma bevat een specifieke aanpak voor het stimuleren en benutten van internationale samenwerking.
Hoe wordt er samengewerkt met de Nederlandse AI Coalitie?
Het AiNed programma is geïnitieerd en ontwikkeld door de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). Het geeft een tijdelijke impuls aan de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland. De ambitie van de coalitie is om als publiek-privaat samenwerkingsverband te blijven bestaan, en om meer initiatieven voor AI-programma’s en -projecten te ontplooien. Zij richt zich daarbij op de vraagontwikkeling en vraagarticulatie, projectontwikkeling, kennisdeling en kennisverspreiding, aanjagen van samenwerking in en over de regio’s via de AI-hubs, en internationalisering. De NL AIC draagt geen formele verantwoordelijkheid over de uitvoering van het AiNed programma, maar de NL AIC en AiNed stemmen onderling goed af binnen het governancemodel en de processen.
Beantwoorden de projecten van het AiNed programma aan de Sustainable Development Goals?
Dat moet per project worden beoordeeld, maar het is zeker dat AI een belangrijke positieve bijdrage kan leveren aan het behalen van deze doelen en dat dit één van de criteria is voor toekenning.
Hoe staat het met de toekenning van het 188 miljoen budget waaraan voorwaarden waren gesteld vanuit het Nationaal Groeifonds?
Een herzien plan is ingediend. In april 2022 heeft het Nationale Groeifonds het advies van de beoordelingscommissie overgenomen, waarmee de eerste fase van het AiNed programma in totaal is gehonoreerd met een bedrag van 204,5 miljoen euro.

Overig

Hoe blijf ik op de hoogte van de activiteiten en calls vanuit het AiNed programma?
U kunt hiervoor de website raadplegen (nieuwsrubriek) en de sociale mediakanalen van het AiNed programma volgen (LinkedIn en Twitter).
Waar vind ik meer informatie over de andere projecten van het Nationaal Groeifonds?
Hiervoor verwijzen wij u naar de website van het Nationaal Groeifonds.
Ik heb een vraag die niet voorkomt in het overzicht Veelgestelde vragen, aan wie kan ik deze stellen?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Communicatie.
Ik zoek een spreker voor een evenement of bijeenkomst, wie kan ik hiervoor benaderen?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Communicatie.
Wie kan ik benaderen voor medewerking aan een artikel of uiting in de pers?
U kunt hiervoor contact opnemen met onze afdeling Communicatie.