Home » Aanpak » Kennis- en innovatiebasis

Kennis- en innovatiebasis

Deelprogramma Kennis- en innovatiebasis

AiNed versterkt de Nederlandse kennis en innovatiebasis om de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen door het Nederlandse bedrijfsleven en publieke organisaties te bevorderen. Het deelprogramma kennis- en innovatiebasis ontwikkelt vraag-geïnspireerde praktijkgerichte en wetenschappelijke AI-kennis, zoals beschreven in de AI-onderzoeksagenda AIREA-NL. En in het bijzonder op het gebied van Hybrid Intelligence, Trustworthy AI en Machine Learning.

Veel toepassingsgebieden vragen om mensgerichte AI. Daarom wordt ingezet op zowel technologische kennis en innovaties, als kennis en methodologieën over de randvoorwaarden daarvoor. Multidisciplinaire samenwerking is daarbij essentieel, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van AI-methoden en toepassingen voor Nederlandstalige AI en data delen.

Valorisatie, technologietransfer en het gebruik van AI-kennis binnen innoverende bedrijven en publieke organisaties wordt gestimuleerd door projecten maximaal aan te laten sluiten bij de AI-hubs structuur van de Nederlandse AI Coalitie. Een AI-netwerk, dat regionaal opereert als één coherent geheel. Op deze wijze worden resultaten en samenwerkingen in het nationale AI-ecosysteem verankerd zodat ze na de looptijd van het AiNed programma blijven bestaan.

Het deelprogramma bevat de volgende programmaonderdelen.

AiNed Fellowship grant voor academische organisaties

Het doel van het AiNed Fellowship grants programmaonderdeel is de Nederlandse academische kennisinstellingen aantrekkelijker te maken voor bijzondere en excellente AI-onderzoekers in de internationale strijd om AI-talent.

De AiNed Fellowship grants helpen kennisinstellingen bij het aantrekken van nieuwe talenten, die veelal ook concurrerende aanbiedingen krijgen. Met een subsidiebedrag van € 20 miljoen in 2022-2023 wordt ingezet op het aantrekken van uitzonderlijk AI-talent dat in elke AI-discipline werkzaam kan zijn, van technologie tot sociale en geesteswetenschappen. De Fellowship grants vergroten het aantal promovendi en postdoc onderzoekers aan Nederlandse academische kennisinstellingen die zich richten op de uitdagingen uit de AI-onderzoeksagenda AIREA-NL. Dankzij de inzet van AiNed Fellowship grants wordt de kennis- en onderwijsbasis op het gebied van AI in Nederland verstevigd en het nationale ecosysteem versterkt.

 

Zie hier voor meer informatie over de call AiNed Fellowship grants. Hier zal te zijner tijd ook het overzicht van de gehonoreerde AiNed Fellowship grants te vinden zijn.

AiNed Innovatielabs voor consortia van bedrijven en kennisinstellingen

Meer informatie volgt wanneer de details bekend zijn.

AiNed Ethical, Legal and Social Aspects (ELSA) Labs voor consortia van bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen

De ELSA Labs doen onderzoek naar de ontwikkeling, toetsing, implementatie, en regulering van AI die inclusief, toekomstbestendig, transparant en mensgericht is. Technologische en economische ontwikkelingen worden in samenhang met hun ethische, juridische en maatschappelijke aspecten (ELSA) onderzocht. Dit draagt bij aan het vertrouwen van burgers in AI-toepassingen, en aan de rechtszekerheid van publieke en private organisaties om te innoveren op basis van AI. In 2021–2023 is een subsidiebedrag van € 20 miljoen beschikbaar voor het steunen van een tiental ELSA Labs.

De ELSA Labs werken met concrete use cases uit verschillende maatschappelijke en economische domeinen. Deze concrete use cases leiden tot direct bruikbare inzichten, en tot wetenschappelijke bijdragen aan hoe het algemene concept van mensgerichte AI praktisch kan worden vormgegeven.

Een overkoepelende (netwerk)activiteit legt de gedeelde ontwerpprincipes en disseminatie voor mensgerichte AI vast. Deze kennis wordt ingebracht bij de Europese regelgeving rond Artificiële Intelligentie. Ook kunnen Nederlandse bedrijven zich daarmee zich voorbereiden voor AI-producten, processen en diensten die voldoen aan dit aankomende wettelijke raamwerk.

 

Zie hier voor het totale overzicht van de ELSA Labs. Vanuit de NWO call zijn de volgende ELSA Labs gehonoreerd met financiering: ELSA Lab Defence, ELSA Lab AI Multi-Agency Public Safety issues, ELSA Lab AI, Media & Democracy, ELSA Lab AI for Sustainable Food Systems, ELSA Lab Northern Netherlands.

AiNed Europese innovatiesprogramma's voor consortia van bedrijven en kennisinstellingen

Het AiNed programma vergroot het aantal Nederlandse partijen dat kan deelnemen aan AI-onderzoek- en innovatieprojecten met Europese samenwerking. In 2022 stelt AiNed een subsidiebedrag van € 5 miljoen beschikbaar – waarbij de EU dit bedrag verdubbelt – voor projecten in de Europese Key Digital Technologies (KDT) call, die valt binnen het Horizon Europe Framework Programme, call 2021-2-RIA- FocusTopic 1.

Projecten in de KDT call richten zich op de ontwikkeling van innovatieve AI-technologieën en/of het op een innovatieve manier toepassen van AI. Ze leveren demonstraties op van de innovatieve aanpak in een product of dienst, en tonen de relevantie van de AI-gebaseerde aanpak aan voor maatschappelijke uitdagingen. Elk project heeft een valorisatieplan gericht op het naar de markt brengen van de innovatieve AI-technologieën of inzet daarvan.

 

Zie hier voor meer informatie over de KDT-call. 

AiNed Europese kennismobiliteit voor kennisinstellingen

Meer informatie volgt wanneer de details bekend zijn.

 

 

Publicatiedatum september 2022.