Home » Aanpak » Toepassen van AI-systemen

Toepassen van AI-systemen

Deelprogramma Toepassen van AI-systemen

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. AiNed ontwikkelt de AI-innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en overheden door stakeholders uit het AI innovatie-ecosysteem bij elkaar te brengen in verschillende soorten projecten voor het versnellen van de toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie.

Het deelprogramma bevat de volgende programmaonderdelen.

AiNed valorisatie en technologietransfer voor consortia van MKB-bedrijven

Alhoewel de potentie van AI-technologie voor het mkb enorm is, loopt het Nederlandse innovatieve en het early adopter mkb achter in de toepassing van AI-kennis. Het AiNed programma opent daarom jaarlijks in de periode 2021-2026 een AI-specifieke MIT-call (Mkb -innovatiestimulering Regio en Topsectoren) voor samenwerkende mkb-bedrijven. Daarbij is minstens één bedrijf – of gelieerde kennisinstelling – drager van AI-specifieke kennis en minstens één bedrijf de sectorspecifieke toepasser van die AI-kennis.

De eerste 12 toegekende MIT AI-projecten – gefinancierd vanuit het kickstartbudget van de Nederlandse AI Coalitie – zijn in juli 2022 bekendgemaakt. Jaarlijks zal deze AI-specifieke MIT-call worden geopend met een subsidiebudget van € 3,5 miljoen.

 

Zie hier voor het nieuwsbericht waarin de door NL AIC/AiNed ondersteunde MIT AI-projecten bekend worden gemaakt.

AiNed Breaking barriers voor startups en scale-ups

AI-startups en scale-ups spelen een belangrijke rol als leverancier voor het innoverend mkb zonder specifieke AI-kennis.  Zoals alle startups in de groeifase, hebben ook AI-startups te maken met gebrek aan kapitaal en gekwalificeerd personeel. Maar in het bijzonder voor AI-startups zijn er additionele uitdagingen, zoals de toegang tot voldoende representatieve data, de noodzaak van internationale groei, en het nog beperkte besef en toepassing van Europese juridische kaders.

AiNed lanceert het Breaking barriers programma om hindernissen voor AI-startups en scale-ups weg te nemen en zodoende meer AI-startups en scale-ups in Nederland aan te trekken en te houden. Zo helpt het programma de toegang tot data te verbeteren en afspraken te maken over data delen. Het verzorgt een startuploket, waar AI-startups 1-op-1 laagdrempelig toegang en inzicht krijgen in relevante programma's, events en contacten. En wordt een mentorprogramma gerealiseerd met zichtbare AI-CEO’s en AI-CIO’s.

 

Meer informatie volgt wanneer de details bekend zijn.

AiNed ketenproject voor consortia van bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen

Ketenprojecten stellen de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en overheden met AI centraal en realiseren een doorbraak in versnelde toepassing van moderne AI-technologie. Een ketenproject brengt daarom specifiek de noodzakelijke partijen langs de waardeketen in een sector bijeen om een concreet doel te bereiken. Noodzakelijke partijen omvatten bijvoorbeeld actoren die zich richten op systeemontwikkeling, regulering en toegepaste wetenschappelijke kennis.

De toepassing van een AI-product, -proces of dienst leidt tot een vernieuwing in de markt die alle partijen in de waardeketen voordeel biedt. Er is sprake van een doorbraak die past bij een open en transparant marktmodel. Een ketenproject is integratief, in de zin dat het gebruikmaakt van kennis, ervaring en resultaten van andere AiNed programmaonderdelen zoals de AiNed Learning communities, ELSA Labs en Innovatielabs.

 

Het AiNed programma lanceert in 2023 uit de middelen van het Nationaal Groeifonds een project waarin met een aantal sectoren een verbeterslag op de waardeketen wordt uitgewerkt. Het meest kansrijke project mag het gaan waarmaken. Dit leidt tot één ketenproject ter grootte van minimaal € 10 miljoen, met een maximaal subsidiebudget van € 5 miljoen. Het te selecteren ketenproject zal een belangrijke ambassadeursfunctie vervullen voor heel AiNed en de Nederlandse AI Coalitie. Het zal aantonen dat we voor een concrete AI-toepassing daadwerkelijk stappen kunnen nemen richting open en transparante markten, en dat de samenwerking langs de waardeketen tot resultaten leidt met overduidelijke maatschappelijke en economische voordelen.

 

Meer informatie vindt u in de informatiebrochure, u kunt ook het format en de FAQ’s (update september 2022) raadplegen. In december heeft AiNed drie veelbelovende ketenprojectvoorstellen gekozen en hen een maximale bijdrage van €150.000 toegekend voor het uitwerken van een proof of concept. Eind 2023 kiest AiNed hieruit één project. AiNed wenst de geselecteerde teams ADAM, AIFES en Health-AI veel succes toe bij het uitwerken van hun proof of concept en kijkt zeer uit naar het vervolg.

 

 

 

Publicatiedatum december 2022.