Home » Aanpak » Toepassen van AI-systemen

Toepassen van AI-systemen

Deelprogramma Toepassen van AI-systemen

AI-toepassingen dragen direct bij aan economische welvaart, maatschappelijk welzijn en het oplossen van grote maatschappelijke uitdagingen. AiNed ontwikkelt de AI-innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en overheden door stakeholders uit het AI innovatie-ecosysteem bij elkaar te brengen in verschillende soorten projecten voor het versnellen van de toepassing van nieuw ontwikkelde AI-technologie.

Het deelprogramma bevat de volgende programmaonderdelen.

AiNed valorisatie en technologietransfer voor consortia van MKB-bedrijven

Alhoewel de potentie van AI-technologie voor het mkb enorm is, loopt het Nederlandse innovatieve en het early adopter mkb achter in de toepassing van AI-kennis. Het AiNed programma opent daarom jaarlijks in de periode 2021-2026 een AI-specifieke MIT-call (Mkb -innovatiestimulering Regio en Topsectoren) voor samenwerkende mkb-bedrijven. Daarbij is minstens één bedrijf – of gelieerde kennisinstelling – drager van AI-specifieke kennis en minstens één bedrijf de sectorspecifieke toepasser van die AI-kennis.

Jaarlijks zal deze AI-specifieke MIT-call worden geopend met een subsidiebudget van € 3,5 miljoen. Hiermee levert het AiNed programma een belangrijke impuls voor AI-projecten voor en door het mkb. In juli 2023 zijn 16 MIT AI-projecten gehonoreerd met een totaal subsidiebudget van € 3.550.000. Zie hier voor het nieuwsbericht waarin de door AiNed ondersteunde MIT AI-projecten van 2023 bekend worden gemaakt.

AiNed Breaking Barriers voor opschaling van AI-scale-ups

Nederland kent een groot aantal AI-startups. Echter, slechts een zeer beperkt deel daarvan bereikt momenteel schaalgrootte. Het gebrek aan opschaling van deze groep AI-startups is zowel economisch als maatschappelijk een groot probleem. Alleen bedrijven die kunnen opschalen, maken grote impact en creëren waarde. Zeker als het gaat om AI, is het bereiken van schaalgrootte essentieel om relevant te zijn en blijven.

Lancering Breaking Barriers programma in Q4 2024
Het AiNed Breaking Barriers programma gaat zoals het er nu naar uitziet in het vierde kwartaal van 2024 van start. Via dit programma wordt het traject van regionale opstart via landelijke professionalisering, naar Europese opschaling voor AI-scale-ups gestroomlijnd. AI-bedrijven die klaar zijn om verder op te schalen, kunnen via het Breaking Barriers programma een grondig bedrijfsassessment krijgen. Hierna kunnen zij gerichte maatwerkondersteuning ontvangen bij de uitdagingen waar zij voor staan om op te schalen.

Maatwerkondersteuning voor AI-startups
Als one-stop-shop mobiliseert het Breaking Barriers programma hiervoor generieke opschaal-expertise van haar partners en vult dit aan met AI-specifieke ondersteuning omtrent onder andere toegang tot data en infrastructuur, AI-wetgeving en state-of-the-art AI-ontwikkelingen en -toepassingen. Het team van Breaking Barriers werkt hiertoe samen met de beste nationale en internationale partners voor de duurzame versterking van de AI-startup community. Breaking Barriers heeft de ambitie om tot en met 2029 met rond de 100 jonge AI-bedrijven een intake te hebben gehad, waarvan ~35 deelnemers aantoonbaar succes hebben met Breaking Barriers, in termen van serieuze groei qua omzet of funding.

AiNed systeemdoorbraakproject voor consortia van bedrijven, publieke organisaties en kennisinstellingen

Systeemdoorbraakprojecten stellen de innovatiekracht van Nederlandse bedrijven en overheden met AI centraal en realiseren een doorbraak in versnelde toepassing van moderne AI-technologie. Een systeemdoorbraakproject brengt daarom specifiek de noodzakelijke partijen langs de waardeketen in een sector bijeen om een concreet doel te bereiken. Noodzakelijke partijen omvatten bijvoorbeeld actoren die zich richten op systeemontwikkeling, regulering en toegepaste wetenschappelijke kennis.

De toepassing van een AI-product, -proces of dienst leidt tot een vernieuwing in de markt die alle partijen in de waardeketen voordeel biedt. Er is sprake van een doorbraak die past bij een open en transparant marktmodel. Een systeemdoorbraakproject is integratief, in de zin dat het gebruikmaakt van kennis, ervaring en resultaten van andere AiNed programmaonderdelen zoals de AiNed Learning communities, ELSA Labs en Innovatielabs.

Het AiNed programma heeft in 2023 uit de middelen van het Nationaal Groeifonds een project gelanceerd waarin met een aantal sectoren een verbeterslag op de waardeketen wordt uitgewerkt. Het meest kansrijke project mag het gaan waarmaken. Dit leidt tot één ketenproject ter grootte van minimaal € 10 miljoen, met een maximaal subsidiebudget van € 5 miljoen. Het te selecteren systeemdoorbraakproject zal een belangrijke ambassadeursfunctie vervullen voor heel AiNed en de Nederlandse AI Coalitie. Het zal aantonen dat het mogelijk is voor een concrete AI-toepassing daadwerkelijk stappen te kunnen nemen richting open en transparante markten, en dat de samenwerking langs de waardeketen tot resultaten leidt met overduidelijke maatschappelijke en economische voordelen.

Meer informatie over de aanpak vindt u in de informatiebrochure. In december 2022 heeft AiNed drie veelbelovende ketenprojectvoorstellen gekozen en hen een maximale bijdrage van €150.000 toegekend voor het uitwerken van een proof of concept. Eind 2023 kiest AiNed hieruit één project. Het betreft de volgende drie projecten:

  1. Artificial intelligence for Diagnostics And Maintenance (ADAM) met Embedded Systems Innovation group (ESI) als penvoerder.
    Dit projectvoorstel richt zich op de toepassing van AI in de technische industrie: intelligente diagnostiek voor betere betrouwbaarheid en onderhoud van complexe fysieke cybersystemen. Lees meer.
  2. AI for the Future Energy System (AIFES) met Alliander als penvoerder.
    Vanuit dit projectvoorstel worden geavanceerde AI-voorspellingstechnieken ontwikkeld, die essentieel zijn voor actuele kennis over de netwerkcapaciteit en het gebruik van het energiesysteem. Lees meer.
  3. Health AI met Philips Electronics Nederland B.V. als penvoerder. In dit voorstel wordt als concreet resultaat een nieuw AI-prototype (TRL6) ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van data die verspreid staan over Nederlandse ziekenhuizen. Evenals een eerste marktmodel voor gezondheidsdata waar rekening wordt gehouden met Europese waardes. Lees meer.

 

 

 

Publicatiedatum juli 2024.